test the wwc feed.

feed

Flygtrafiken tryggad på Höga Kusten Airport

Flygtrafiken på sträckan Höga Kusten Airport – Arlanda är tryggad för de närmaste fem åren. Trafikverket har tidigare beslutat om s.k. allmän trafikplikt på den aktuella sträckan från oktober 2019. Det innebär att Trafikverket, på regeringens uppdrag, tecknar ett fyraårigt avtal med och betalar ersättning till det trafikföretag som utför trafiken. 

Trafikverket har nu också beslutat att tilldela flygoperatören Amapola Flyg AB flygtrafiken till och från Stockholm Arlanda på linjerna Hemavan, Vilhelmina och Lycksele från 1 februari till oktober 2019. I konceptet ingår mellanlandningar på HK Airport, vilket, liksom nu, innebär två turer i vardera riktning på vardagar och en tur på söndagar. 

– Det känns oerhört glädjande för oss att få en kontinuitet i trafiken fram till hösten 2019, när trafikplikten börjar gälla, säger flygplatschef Per Enroth. 

– Vi får nu ett direktflyg med en bra samarbetspartner, en tidtabell som passar oss och bra priser.

Flygtrafiken Kramfors – Arlanda behöver återupptas

Höga Kusten flygplats står helt utan flygtrafik sedan flygoperatören Nextjet förra veckan försattes i konkurs. Kramfors och Sollefteå kommuner är gemensamt huvudmän för Höga Kusten Airport och erhåller driftbidrag via Regional transportplan för Västernorrland.

Trafikverket beslutade den 16 mars 2018 om allmän trafikplikt för linjen Kramfors – Arlanda. Trafikplikt ska enligt beslutet gälla från oktober 2019 då Trafikverkets nya flygtrafikavtal planerades träda ikraft. Nextjets konkurs förändrar förutsättningar för detta.

Region Västernorrland är som regionalt utvecklingsansvarig och länsplaneupprättare, måna om att flygtrafiken vid Höga Kusten flygplats åter etableras. Vi hemställer därför att Trafikverket tidigarelägger tidpunkten för trafikplikt så att flygtrafiken Kramfors – Arlanda snarast kan komma i gång, samt under mellantiden tillser att resenärer från Sollefteå och Kramfors kan resa till Sundsvall-Timrå flygplats.

Erik Lövgren, Regionråd

Ett hårt slag för Ådalen och Norrlands inland

Ett hårt slag för Ådalen och Norrlands inland.

Styrelsen för Höga Kusten Airport tar situationen med NextJets konkurs på största allvar. Om flygtrafiken inte kommer igång inom snar framtid blir det svårt att behålla nyckelpersoner på flygplatsen och därmed bibehålla behörigheter.

Kommuner och företag i Ådalen, Höga Kusten och Norrlands inland kommer att drabbas hårt, inte bara när det gäller pendlande arbetskraft och affärskontakter utan även för att kunna delta på möten och konferenser. För samtliga resenärer kommer restiden att bli betydligt längre och i vissa fall dyrare, då övernattningar kommer att behövas.

På sikt leder detta till att företagens konkurrensförmåga försämras, vilket får allvarliga konsekvenser på sysselsättningen. Det påverkar även möjligheten att locka nya företag att etablera sig, liksom möjligheten att realisera regeringens intentioner i landsbygdspropositionen att stärka ådalskommunernas socioekonomiska läge.

Trafikverkets beslut om trafikplikt från 2019 har stärkt styrelsens ambitioner om en mer långsiktigt hållbar utveckling av Höga Kusten Airport. Våra två ägarkommuner har satsat medel för att kunna upprätthålla flygtrafiken fram till dess.  Men så kom konkursbeskedet och all flygverksamhet lades ner.

Men trots det allvarliga läget för resenärer, företag och kommuner finns nu en möjlighet för Trafikverket att säkerställa en bättre situation för regionalflygets aktörer (flygbolag och flygplatser).

  • Att skyndsamt få till nya avtal med flygoperatörer till de upphandlade linjerna till Norrlands inland.
  • Att i dessa avtal skriva in möjligheten till mellanlandning vid Höga Kusten Airport fram till övergången till trafikplikt 2019, är av största vikt för att säkerställa fortsatt flygtrafik vid Höga Kusten Airport.
  • Alternativt att tidigarelägga trafikplikten för Höga Kusten Airport, dvs. en skyndsam upphandling.

 

Styrelsen för Höga Kusten Airport

gm./ Gudrun Sjödin (S), Ordförande

Nextjet ansöker om konkurs

Idag gick Nextjet ut och meddelade att bolaget ansöker om konkurs.

Nextjet ställer från och med onsdag 16 maj 2018, in sina betalningar och ansöker om
konkurs. Därmed ställs också alla flygningar in.
Idag onsdag, ställer Nextjet AB och Nextjet Sverige AB, in sina betalningar och ansöker
om konkurs. Samtliga flygningar från och med klockan 13:00 har ställts in.
-Det är djupt beklagligt att styrelsen tvingats ta detta beslut. Speciellt för våra passagerare
som direkt drabbas av detta och för vår personal, men också för våra leverantörer och
samarbetspartners. Vi har gjort allt som står i vår makt för att hitta en lösning, men tyvärr inte
lyckats. Det som nu sker är att en konkursförvaltare ska utses som kommer att ta beslut om
bolagens framtid säger VD Magnus Ivarsson.
Mot bakgrund av att samtliga flygningar ställs in går det inte längre att boka biljetter och
det är heller inte någon idé för våra passagerare att ta sig ut till respektive
avreseflygplats. Den som har en bokad resa rekommenderas att ta kontakt med sin
resebyrå eller kortutgivare för vidare hantering. Nextjets kundtjänst kommer att hålla
stängt tills vidare.

Trafiken säkrad på Höga Kusten Airport

Flygtrafiken på sträckan Höga Kusten Airport – Arlanda är nu säkrad för de närmaste åren. Trafikverket har nämligen beslutat om s.k. allmän trafikplikt på den aktuella sträckan. Trafikplikten innebär att Trafikverket, på regeringens uppdrag, tecknar avtal med och betalar ersättning till trafikföretag som utför trafik på sträckor, som annars inte är kommersiellt lönsamma. Det är framför allt kommuner i norra Sverige som berörs av avtalen.

Avtalet, som är fyraårigt, kommer att gälla från oktober 2019. Inför beslutet, som bygger på noggranna utredningar och analyser, har Trafikverket fört dialog med aktuella kommuner, flygplatser och operatörer.

– Det här betyder naturligtvis mycket för oss, säger Per Enroth, flygplatschef på Höga Kusten Airport. Vi kan nu ha en helt annan framförhållning i planeringen av verksamheten på flygplatsen. Och det innebär också en helt annan trygghet för våra resenärer.