NEXTJET ERHÅLLER PERMANENT OPERATIV LICENS

NextJet får fortsatt tillstånd att bedriva flygtrafik

2017-10-30

Transportstyrelsen har beslutat att bevilja NextJets ansökan om en ny
operativ licens. Beslutet innebär att NextJet får fortsätta bedriva flygtrafik
tills vidare.

– Vi gör den samlade bedömningen att NextJet har vidtagit tillräckliga åtgärder för att föra bolaget ur en besvärlig ekonomisk situation. Vi bedömer att bolaget nu har den ekonomiska stabilitet som krävs för att vi ska kunna fatta beslut om en operativ licens som gäller tills vidare, säger Simon Posluk, enhetschef på Sjö- och luftfartsavdelningen.

Den 17 augusti 2017 återkallade Transportstyrelsen NextJets operativa licens och utfärdade samtidigt en tidsbegränsad operativ licens med en giltighetstid till och med 17 november 2017. Den 28 september 2017 inkom NextJet med en ansökan om förnyad operativ licens utan tidsbegränsning. Transportstyrelsen har i dag fattat beslut om att bevilja ansökan. Den nya operativa licensen gäller från och med i dag och tills vidare.

NextJet har getts möjlighet att lösa den ekonomiska situation man befunnit sig i. Transportstyrelsen har löpande följt NextJets ekonomiska situation och kontrollerat de åtgärder som bolaget gjort för att förbättra ekonomin och uppfylla de villkor som ställs i regelverket.

Positivt förslag för Höga Kusten Airport

Trafikverkets flygutredning ut på remiss.

Trafikverkets flygutredning 2019-2023, som lämnats på remiss idag, föreslår att sträckan Kramfors/Sollefteå-Arlanda ska omfattas av den allmänna trafikplikten. Går beslutet igenom innebär det att flygtrafiken vid Höga Kusten Airport upphandlas av Trafikverket för perioden 2019-2023.

  • En viktig signal om att Höga Kusten Airport är viktig för Kramfors och Sollefteå kommuners näringsliv och det destinationsarbete som vi tillsammans arbetar för i Höga Kusten, säger Gudrun Sjödin, styrelseordförande i Höga Kusten Airport.

Trafikverkets flygutredning bedömer nu att sträckan Kramfors/Sollefteå-Arlanda ska ingå i det riksomfattande systemet. Skälen bedöms vara jämförelsevis något svagare än för andra sträckor men det finns dock tillräckliga skäl för att motivera allmän trafikplikt.

”Tidsvinsterna med flygtrafiken är dock betydande och bedöms tillsammans med det lokala näringslivets behov av snabba resor vara tillräckliga skäl för allmän trafikplikt.”, skriver Trafikverket i sin utredning.

 

Läs mer:

Trafikverkets flygutredning ger positiv effekt i norra Sverige

https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2017-10/trafikverkets-flygutredning-ger-positiv-effekt-i-norra-sverige/